پایان نامه بررسی شناسایی و تعیین اثر تعهدات صادراتی شرکت بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی …

2-3 مزیت نسبی اصل برتری نسبی میگوید کل تولید گروهی از افراد، یک اقتصاد، و یا گروهی از ملت‌ها زمانی بیشینه‌می باشد که تولید هر کالا توسط فرد یا بنگاهی…

ادامه خواندن

پایان نامه بررسی شناسایی و تعیین اثر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی …

9 جامعه آماری و روش نمونه گیری قلمروی مکانی پژوهش، استان تهران می باشد و جامعه­ی آماری پژوهش، ، مدیران عالی صادر کنندگان نمونه کشور در سال های گذشته و…

ادامه خواندن

پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی …

با شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت ها می توان برنامه ریزی بهتری برای افزایش صادرات انجام داد و باتوجه به ضعف ایران در صادرات کالاهای غیرنفتی بایستی به…

ادامه خواندن

پایان نامه سنجش تاثیر اعتماد مشتریان نام تجاری بیمه ایران بر وفاداری مشتریان به این نام …

-2-تعریف بیمه پیکارد و سون[1] در کتاب بیمه‌های زمین در حقوق فرانسه در تعریف بیمه چنین گفته‌اند: بیمه عملی می باشد که به موجب آن بیمه‌گر پیش روی دریافت مبلغی…

ادامه خواندن

مقاله پایان نامه سنجش تاثیر کیفیت خدمات نام تجاری بیمه ایران بر اعتماد مشتریان به این نام تجاری در …

-1-مقدمه بیمه مانند انتظارهای ملی تحقق نیافته در ایران می باشد. این صنعت یکی از مکانیسم‌‌های ضروری در توسعه‌ی بازار ملی می باشد و همانند دیگر نهادهای اقتصادی نیازمند تحول…

ادامه خواندن

چهارچوب نظری پژوهش حاضر برگرفته ازمطالعه کمال زهیر و همکاران در سال 2011 می‌باشد. متغیرهای مستقل پژوهش ارتباطات نام تجاری و کیفیت خدمات نام تجاری و متغیر واسطه پژوهش اعتماد…

ادامه خواندن

پایان نامه سنجش تاثیر ارتباطات نام تجاری بیمه ایران بر اعتماد مشتریان به این نام …

به مقصود سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه کمال زهیر و همکاران(2011) بهره گیری شده که10 سوال در مورد کیفیت خدمات هست و به مطالعه تجربه بهره گیری، برتری، کیفیت همکاری…

ادامه خواندن

مقاله فارسی پایان نامه تاثیر کیفیت نام تجاری بیمه ایران بر میزان اعتماد مشتریان به این نام

-3-2-سوالات فرعی پژوهش آیا ارتباطات نام تجاری بیمه ایران بر اندازه اعتماد مشتریان به این نام تاثیر دارد؟ آیا کیفیت خدمات نام تجاری بیمه ایران بر اندازه اعتماد مشتریان به…

ادامه خواندن
بستن منو