پایان نامه درباره درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهمیت بخش روستایی به عنوان تولید­کننده مواد غذایی:

با در نظر داشتن اینکه بخش مهمی از تولید محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه توسط روستاها انجام می­گیرد و بر خلاف تغییر روندهای جمعیتی تغییر قابل توجهی در نظام تولید کشاورزی این کشورها اتفاق نیفتاده می باشد، کاهش نسبت جمعیت روستایی و افزایش نسبت جمعیت شهری به این معنی می باشد که تعداد کمتری از جمعیت تولید کننده برای حجم بزرگتری از جمعیت مصرف کننده بایستی غذا تولید کنند؛ پس می­توان نتیجه گرفت که در کشورهای جهان سوم اهمیت روستاها در تولید مواد غذایی مورد نیاز جمعیت بیش از گذشته شده می باشد. در کشورهای کمتر توسعه یافته اولاً به علت رشد زیاد جمعیت، تقاضا برای مواد غذایی ممکن نیست کاهش یابد. ثانیاً زیرا اکثر افراد در حداقل معیشت به سر می­برند هرگونه افزایش درآمد موجب افزایش مصرف می­گردد. از این رو کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذایی در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار بالاتر از کشورهای توسعه نیافته می باشد. برای تخمین تغییر تقاضا برای مواد غذایی می­توان از ارتباط زیر بهره گیری نمود:

AD = I + y

AD = تغییر در تقاضای مواد غذایی در آن

که در آن:

= I نرخ رشد جمعیت،

=کشش درآمدی تقاضاست.

بایستی به یاد داشت از آنجا که مصرف کالا سهم بزرگی از درآمد را در برمی­گیرد، افزایش در قیمت مواد غذایی با یک عرضه بدون کشش، اثر معکوس بر کل اقتصاد بر جای می­گذارد (گاتاک، 1380).

با در نظر داشتن ارتباط فوق به گونه اختصار می­توان به این دو نکته تصریح نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اولاً، با افزایش جمعیت مصرف کننده تقاضا برای مواد غذایی افزایش می­یابد.

ثانیاً، با بهبود نسبی درآمد، الگوی مصرف مواد غذایی تغییر می­یابد و تقاضا برای آن بیشتر می­گردد.

چنین شرایطی اهمیت بخش کشاورزی را بیشتر می­سازد و زمانی می­تواند این بخش تأثیر خود را به درستی انجام دهد که به شکل مناسبی توسعه یافته باشد. در واقع در ساخت­های توسعه نیافته، گسترش شهرنشینی به معنی گسترش تصاعدی مصرف بدون رشد تولید می باشد؛ به بیانی دیگر در این ساخت گسترش سریع شهرنشینی با گسترش وابستگی ارتباط تنگاتنگ دارد. با در نظر داشتن اینکه پیش بینی می­گردد طی چند دهه آینده در جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه یکی از مهم­ترین مسائل بشر موضوع غذا و اهمیت روزافزون آن باشد، تأثیر تولید کنندگان محصولات کشاورزی بیشتر مشخص می­گردد.

 

2-3-4- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت

یکی از آرمانهای اساسی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعه از طریق صنعتی شدن می باشد. صرف نظر از درستی یا نادرستی این انگاره، در این گروه از کشورها، در بازار رقابت جهانی آن بخش از صنایع که مواد اولیه آنها از طریق تولیدات داخلی تأمین می­گردد شانس موفقیت و بقای بیشتری دارند. به همین دلیل می باشد که صنایع محصولات غذایی و کشاورزی از بخشهای مهم صنعتی در این کشورها به شمار می­آیند.

از سوی دیگر بخش کشاورزی بازار مهم و مطمئنی برای تولیدات صنعتی داخلی می باشد که برای برخورداری بخش صنعت از این بازار، این بخش بایستی از توسعه متعادلی برخوردار باشد؛ به بیانی دیگر هیچ کشوری نمی­تواند با اتکا به یک بخش به توسعه پایدار دست یابد. چنان که کشور صنعتی پیشرفته با کشاورزی عقب مانده وجود ندارد، یا کشوری که دارای بخش کشاورزی سنتی و ناکارامد و بخش صنعتی توسعه یافته باشد. برخلاف دیدگاه­هایی که این دو بخش را پیش روی هم قرار می­دادند و امروزه اعتبار خود را از دست داده­اند، بخش کشاورزی، صنعت و سایر بخشها، تشکیل دهنده اجزاء یک سیستم واحدند که ارتباط متعادل بین آنها شرط بقا و پایداری سیستم می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

بستن منو