پایان نامه بررسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف توسعه روستایی

اهداف کلی توسعه در ایران را می­توان شامل محورهای زیر دانست :

-افزایش تولید و بهره وری کار

-ایجاد اشتغال سودمند

-دسترسی به خدمات زیر بنایی

-ایجاد تعادل نسبی بین مناطق شهری و روستایی

-گسترش مشارکت مردم در فرآیند توسعه

-اعتلای فرهنگی و ریشه کنی بی­سوادی (آسایش،1385 ).

 

2-3-6- برنامه ریزی روستایی:

برنامه ریزی روستایی[1] عبارت می باشد از کوششی برای مشخص کردن مسائل و معضلات، سازماندهی منابع و فعالیت­های تولیدی در نواحی روستای که اغلب همراه با اهداف مشخص تنوع بخشی به اساس اقتصادی، جستجوی نظم اجتماعی کثرت­گرا (چند جانبه) و حفظ محیط زیست می­باشد (Johnston et al , 1998 .(

برنامه ریزی روستایی عبارت می باشد از تعریف و پژوهش اهداف مربوط به محیط روستایی شامل مدیریت تغییرات روستا، حفظ منابع طبیعی روستا، حفظ چشم انداز­های با اهمیت، جاذبه­های علمی، تاریخی و ایجاد فرصت­های گذران اوقات فراغت در مجاورت جمعیت شهری (مانند پارک­های ملی و محلی)، توسعه خدمات در سکونتگاه­های روستایی و افزایش استاندارد زندگی در نواحی روستایی دور دست (Small & witherick , 1990).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی روستایی عبارت می باشد از تعیین هدف و اجرای امور در روستاها برای کسب رفاه و امنیت و رسیدن به سطح قابل قبول و استانداردهای زیستی جامعه روستایی. یا برنامه ریزی روستایی عبارت می باشد از پژوهش در جهت شناخت وضع موجود و تفکر و تدبیر منطقی در تجسم وضع مطلوب در آینده، تحقق این مقصود مستلزم: شناخت مشخصات و کیفیات نیروی انسانی، منابع موجود، محدودیت ها، موانع و خواسته ها و اولویت های مردم و جامعه روستایی می باشد (مطیعی­لنگرودی، 1382).

برنامه ریزی روستایی عبارت می باشد از تعیین هدف، وضع خط­مشی و نحوه اجرای طرحی مشخص و پیش بینی شده در مکان­های روستایی بر اساس تحقیقات اجتماعی و اقتصادی، جهت توسعه و پیشرفت کمی و کیفی جامعه روستایی( کامران، 1374) برنامه ریزی روستایی عبارت می باشد از تدوین ارتباط صحیح بین نیازهای جامعه روستایی و امکانات منابع طبیعی  بالقوه و بالفعل روستا ( آسایش، 1374).

برنامه ریزی روستایی دارای دو جنبه و پنج جزء می­باشد : جنبه­های برنامه ریزی روستایی عبارت می باشد از جنبه فضایی[2] که به شمار و جایگاه نسبی اجزای فیزیکی روستا بر می­گردد. جنبه کارکردی که به اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات بین مراکز مربوط می­باشد. در این صورت تأثیر اصلی برنامه ریزی روستایی عبارت می باشد از تأثیر توسعه منابع، تأثیر حل تضادها و مدیریت اراضی و محیط زیست روستا.

 

[1]– Rural planning

[2]– Spatial Aspect

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

بستن منو